Documaster integrasjoner

Integrasjoner

Documaster tilbyr fullelektronisk arkivintegrasjon med flere fagsystemer. 

Compilo

Compilo er et komplett, helhetlig kvalitetssystem. Bridge er kommuneledelsens sitt dashboard. Løsningen er utvikelt for å samle styringsinformasjon på ett sted, alltid oppdatert og tilgjengelig. 

PureService

Pureservice er en moderne, norsk og intuitiv Servicedesk som gjør brukerstøtte og håndtering av alle typer henvendelser svært oversiktlig og ryddig. Både for saksbehandlere og kunder. 

Mercell MMS

Mercell er et KGV/KAV- verktøy som lar virksomheter gjøre innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til regelverket. Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for publisering av anbudskonkurranser, innlevering av tilbud og sikrer full dokumentasjon av hele anbudsprosessen. 

Les mer

RenRøros

Blueprism er en RPA-løsning der RenRøros har laget en integrasjon som kan koble flere forskjellige prosesser direkte mot Documaster Arkiv. Integrasjonsløsningen har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt for oppsett av nye prosesser og vil være mulig for mange kunder å betjene på egen hånd.

JobbNorge

Jobbadmin er et skybasert ekrutteringsverktøy som kan tilpasses alle virksomheters behov både for prosess, roller og tilganger ved ansettelser. Rekrutteringsverktøyet har brukervennlige funksjoner for publisering av ledige stillinger, søknadsbehandling, kommunikasjon og ansettelse.

Framsikt

Framsikt  et effektivt fagsystem med støtte til hele årsjulet for styring. Systemet brukes av norske kommuner og fylkeskommuner og er et oversiktlig verktør for analyse, planleggeing, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring. 

IST Everyday

IST Everyday består av produktene IST Administrasjon, IST Læring og IST Timeplan. IST Everyday finnes for virksomhetene barnehage & SFO, grunnskole og videregående.

Se webinar

Vitec HK data

Oppvekst er et skreddersydd fullelektronisk fagsystem for den kommunale PP-tjenesten. Løsningen er tilpasset nasjonale krav og følger lovverk for gjeldende fagområde, og har sikker laging og håndtering av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Se webinar

DigDem

DigDem (Digitalt Demokrati) er et velutprøvd system for administrasjon av politiske møter. Løsningen håndterer alle prosesser i forbindelse med møter, herunder automatisk deltaker- og varainnkalling, habilitetsvurdering, agenda, talerliste, votering med mer. 

 

MyKid

MyKid tilbyr en smart og enkel kommunikasjonsløsning mellom foreldre og barnehage gjennom en kanal. Med nettbrett, pc, smarttelefoner og en gratis app for foresatte, når informasjonen ut til dem det gjelder til enhver tid.  

Simplifai

Simplifai leverer automasjonsløsnger som ved hjelp av kunstig intelligens bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser. Sammen med Simplifai leverer Documaster verktøy for å effektivisere dokumentasjonsprosesser hvor kunstig intelligens benyttes til fangst, klassifisering og til å berike data.

Se webinar

MS Teams, Sharepoint og Outlook 

Microsoft 365 gir nye muligheter for samhandling, prosessflyt og godkjenningsprosesser. Documaster har i sammarbeid med partnere utviklet en løsning hvor selskaper og offentlige virksomheter flytter all saksbehandling over til Microsoft 365. Integrasjon til vårt frittstående arkiv sikrer at all arkivering skjer i henhold til Noark 5 standarden.

Les mer

SpeedAdmin

Speedadmin er en alt-i-ett fagsystem for musikk- og kulturskoler. Systemet er skybasert og ivaretar alle behov musik- og kulturskolene har i forhold til administrasjon.

Les mer

Skooler

Skooler er et oppvekstadministrativt system med flere funksjoner, blant annet for å organisere skoledagen, føre fravær, lage timeplaner, skoleturer, oppgaver, vurderinger, IUP og utveksle meldinger mellom skolen og hjemmet. Systemet har flere tilknyttede ‘apper’ både for elever, foreldre og lærere.

Se webinar

Mercell TendSign

TendSign er et KGV-verktøy for konkurransegjennomføring og gjør innkjøp og anbudskonkurranser enklere og mer korrekte.

Les mer

Gerica

Gerica er ett elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system for hele pleie- og omsorgssektoren. Fagsystemet er levert av TietoEVRY.  

Les mer

 

Volue

Volue Private anlegg og Entreprenørportal er et fagsystem som hjelper kommuner og vannverk med å følge opp privat anlegg, som er koblet til offentlige vann- og avløpsnett eller som de har en myndighetsrolle ovenfor.

Les mer

 

Norkart KOMTEK

Norkart KOMPTEK gir innbyggerne effektive, selvbetjente løsninger, og automatiser og effektiviser interne prosesser. De tilrettelegg for enklere og bedre dialog mellom kommune og innbygger. 

Les mer

Cubit

Cubit er en tilsynsløsningen for eltilsynsingeniører og DLE.

Webcruiter

Webcruiter er en HR-plattform som blant annet har funksjonalitet knyttet til rekruttering, onboarding og talentutvikling. Produktet eies av selskapet Talentech AS.

Vigilo

Vigilo leverer løsninger for barnehager, SFO og skoler. Sammen med kommunikasjonsløsning mellom hjem og enhet, dekker Vigilo alle administrative behov på kommunens forvaltningsnivå, i skolen og i barnehagen.

Les mer

4Human TQM

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø.

SuperOffice

SuperOffice er en skybasert CRM-plattform som er utformet for å hjelpe med å bygge og styrke relasjoner gjennom hvert trinn i kundereisen.

Public 360

Public 360 er et saksbehandling- og arkivsystem.

Jupiter

Jupiter Innsyn bidrar til effektiv og automatisk publisering av offentlige dokumenter. Den er en totalløsning som publiserer dokumenter og informasjon fra postlister, møtekalendere og byggsaker.

HR Manager

HR Manage er en leverandør av programvareløsninger for HR og rekruttering. Løsningene er levert av Talettech.

 

4Human Evolution 

Evolution er et leder- og personalsystem med applikasjoner for onboarding og digitale håndbøker.

Aspit Physica

Physica er et online journalsystem mye brukt av fysioterapauter, manuelterapauter og kiropraktorer.

Aspit Medica

Aspit Medica er et webbasert EPJ-system for terapeuter og psykisk helsesektor.

CatalystOne

CatalystOne digitaliserer HR og ledelse. De forskjellige modulene kan kombineres slik at de dekker deres unike behov.

Conexus

Conexus Stafettloggen og  Conexus Engage er systemer for individuell oppfølging av barn og unge som trenger spesiell oppmerksomhet. Løsningen støtter samhandling mellom tjenesteytere fra oppvekst-, helse- og omsorgstjenester, og tar vare på informasjonsflyt mellom disse. Conexus brukes av barnehager, skoler, barnevernstjenester, logopeder, fysioterapeuter og PP-tjenesten.

Mercell EU-Supply

EU-Supply er et KGV/KAV- verktøy som lar virksomheter gjøre innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til regelverket. 

EU-Supply eies av Mercell.

Visma Velferd

Visma Velferd er en løsning som benyttes av et stort utvalg norsk kommuner innenfor sosialtjenesten og Nav-kontorer.

Invo

Invo leverer effektive samhandlingsløsninger i standard moduler integrert med Microsoft 365 / SharePoint.

Visma Familia

Visma Familia Barnevern er en fagløsning til kommunalt og statlig barnevern, samt for landets barnevernvakter. Løsningen ivaretar alle deler av saksbehandlingsprosessen med tilhørende maler, i tillegg til å støtte offentlig rapportering og statistikk.

Visma Profil

Visma Profil er et EPJ-system levert av Visma. Benyttes av et stort utvalg norsk kommuner.

Visma Flyt Skole

Visma Flyt Skole er en skytjeneste for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre samarbeid mellom skole og hjem.

Elements

Elements er et saksbehandlings- og arkivsystem. Fagsystemet benyttes av flere kommuner og statlige virksomheter i Norge. 

eByggesak 360

eByggesak 360 er et fagsystem for byggesøknader i kommunen. Det er basert på kravspesifikasjoner fra KS og Direktoratet for byggkvalitet.

Elements eByggesak

Elements eByggesak er et moderne saksbehandlerverktøy spesialtilpasset byggesaksbehandling. 

Digital Medarbeider

Digital Medarbeider leverer en plattform for automatisering av kommunale tjenester. Tjenester som er implementert er for eksempel automatisk barnehageopptak og motorferdsel i utmark. Plattformen gjør kommunen i stand til å levere proaktive innbyggertjenester.

Socio

Socio er et sosial- og velferdssystem levert av TietoEVRY. Systemet benyttes av sosial- og velferdstjenesten i et stort utvalg norske kommuner.

Pega

Pega er en plattform for prosess-design, -utvikling og -automatisering. Er et internasjonalt system som benyttes av både offentlige og private virksomheter. 

ServiceNow

ServiceNow er en plattform for prosess-design, -utvikling og -automatisering. Er et internasjonalt system som benyttes av både offentlige og private virksomheter. 

Acos Websak

Acos Websak er et sak- og arkivsystem som benyttes av mange virksomheter i norsk offentlig sektor - både kommuner og statlige virksomheter.

Norconsult ISY ProAktiv

ISY ProAktiv er en komplett løsning for kommunal forvaltning. 

ISY ProAktiv gir full oversikt over kundegrupper, samarbeidsavtaler samt alle typer gebyrer. Systemet gir ledere, revisjon, fagpersonale og administrasjonen bedre grunnlag for analyser og budsjett.  

ISY ProAktiv har moduler knyttet til eiendomsgebyrene som forvaltes og kreves inn av kommunen – fra vannmåleravlesning til innkreving av eiendomsskatt. 

ISY ProAktiv Renovasjon er verktøyet for deg som arbeider med drift og fakturering av ulike renovasjonsordninger, og gir deg til enhver tid oversikt over hentesteder knyttet til en kundeavtale.